Restauraties

Het lopende onderhouds- en restauratieplan
Tijdens de grote schoonmaakbeurt in 2000-2001 werd duidelijk dat het schitterende instrument nog een aantal jaren prima zou kunnen functioneren. Maar er werd ook veel duidelijk over de toestand van het instrument. Het kwam er op neer dat er vele redenen waren voor een grondige bezinning op de vraag hoe in de nabije toekomst met dit instrument om te gaan.
De Stichting Vrienden van het Schnitgerorgel (nu: Stichting Schnitgerorgel Zwolle) heeft zich hierin laten adviseren door de heren J. Jongepier (klankadviseur; tot 2007) en ir. H. Kooiker (geluidstechnicus). Beiden hebben een rapport uitgebracht met daarin een aantal aanbevelingen. Het rapport (uit 2002/2003) is ook besproken met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Vervolgens is in 2005 een aantal concrete stappen uitgewerkt.

Het orgel zou in fasen worden geoptimaliseerd c.q. gerestaureerd. De volgorde waarin een en ander is gebeurd is zo gekozen dat we feitelijk stapsgewijs zouden toewerken naar waar het eigenlijk om gaat: de klank die uit het orgel komt.

Fase I (inmiddels uitgevoerd)
De eerste fase betrof de restauratie van speel- en registermechaniek. We hebben het dan over de klavieren maar ook de weg van de toets naar de windladen waar de pijpen op staan. U kunt zich wellicht moeiteloos voorstellen dat de bewegende onderdelen aan slijtage onderhevig zijn en dat het eigenlijk niet meer dan logisch is dat er ruim 50 jaar na de grote restauratie in de jaren vijftig een grondig herstel aan de orde was. De kosten van deze eerste fase bedroegen een kleine € 50.000. Monumentenzorg heeft eerder dat jaar hiervoor toestemming gegeven; dat betekent dat we ongeveer de helft van dat bedrag aan subsidie terug krijgen. De rest moet worden opgebracht door de eigenaar van het orgel, de Protestantse Gemeente Zwolle. Begin 2008 is door de firma Flentrop begonnen met deze eerste fase. De werkzaamheden namen zo’n twee maanden in beslag.

Fase II (inmiddels uitgevoerd)
De tweede fase betrof de windvoorziening.
In de balgenkamer achter het orgel bevindt zich de meest belangwekkende windvoorziening ter wereld: twaalf Schnitgerbalgen, zogenaamde Spaanbalgen.
Slechts vier ervan konden worden gebruikt. De restauratie van de overige 8 balgen was zeer noodzakelijk en wenselijk om het orgel weer te kunnen treden.
Deze restauratie is in het jaar 2013 uitgevoerd, door de fa Flentrop uit Zaandam met de inzet van een aantal vrijwilligers.

De laatste fase of de grote restauratie zal nog apart worden beschreven