ANBI

Stichting Schnitgerorgel Zwolle

Handelsregisternummer: 05065715RSIN: 813592513
Postadres: Tjariet 14, 8032 LM Zwolle
E-mail: info@schnitgerorgelzwolle.nl

Bestuursleden:
W.A. (Wilbert) Potjes, voorzitter
G. (Gerrit) Bril, secretaris
Vacature, penningmeester
R.E. (Robert) Helder, vertegenwoordiger bestuur Stichting Academiehuis
M. (Martin) van Heerde, musicus

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel het algemeen belang te dienen door het bevorderen van de instandhouding van, de belangstelling voor en een verantwoord gebruik en beheer van het grote orgel in de Grote of Sint Michaëlskerk te Zwolle als muziekinstrument en als monument (artikel 2 lid 1 van de statuten van de stichting).

Beleidsplan:
De stichting wil dit doel bereiken door onder meer:

  • bij te dragen aan de instandhouding van het gebouw waar het orgel zich in bevindt;
  • het werven van fondsen voor restauratie en onderhoud van het orgel;
  • het organiseren van concerten en activiteiten ter promotie van huidige en toekomstige orgels in de Grote of Sint Michaëlskerk in Zwolle;
  • en verder alles wat mogelijk en nodig is om het orgel te laten functioneren als ‘levend’ instrument in het gebouw waarin het zich bevindt. Bijdragen in deze beleidsperiode komen ten goede aan de geplande restauratie en moet leiden tot een tiptop orgel in 2021/22.

Het beleidsplan 2020-2022 is te vinden in de download:

Beloningsbeleid:
De bestuurders kunnen uitsluitend werkelijk gemaakte kosten declareren.
Conform artikel 4 lid 7 van de statuten ontvangen zij geen beloning.

Activiteiten:
De mogelijkheden om activiteiten te ontplooien ontleend de stichting mede aan een convenant dat zij op 15 oktober 2012 heeft gesloten met de eigenaresse van het orgel, de Protestantse Gemeente Zwolle.

Uitgeoefende activiteiten 2019:
Een verkorte weergave van de activiteiten over 2019 met de financiële informatie is te vinden in de download:

Financiën over 2019: