Restauratie plannen

Het eerste onderhoud- en restauratieplan

Tijdens de grote schoonmaakbeurt in 2000-2001 werd duidelijk dat het schitterende instrument nog een aantal jaren prima zou kunnen functioneren. Maar er werd ook veel duidelijk over de toestand van het instrument. Het kwam er op neer dat er vele redenen waren voor een grondige bezinning op de vraag hoe in de nabije toekomst met dit instrument om te gaan.

De Stichting Vrienden van het Schnitgerorgel (nu: Stichting Schnitgerorgel Zwolle) heeft zich hierin laten adviseren door de heren J. Jongepier (klank adviseur; tot 2007) en ir. H. Kooiker (geluidstechnicus). Beiden hebben een rapport uitgebracht met daarin een aantal aanbevelingen. Het rapport (uit 2002/2003) is ook besproken met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. 

Vervolgens is in 2005 een aantal concrete stappen uitgewerkt.

Het orgel zou in delen worden geoptimaliseerd c.q. gerestaureerd. De volgorde waarin een en ander is gebeurd is zo gekozen dat we feitelijk stapsgewijs zouden toewerken naar waar het eigenlijk om gaat: de klank die uit het orgel komt.

Deel I 

Het eerste deel betrof de restauratie van speel- en registermechaniek. We hebben het dan over de klavieren maar ook de weg van de toets naar de windladen waar de pijpen op staan. U kunt zich wellicht moeiteloos voorstellen dat de bewegende onderdelen aan slijtage onderhevig zijn en dat het eigenlijk niet meer dan logisch is dat er ruim 50 jaar na de grote restauratie in de jaren vijftig een grondig herstel aan de orde was. De kosten van deze eerste fase bedroegen een kleine € 50.000. Begin 2008 is door de firma Flentrop begonnen met deze eerste fase. De werkzaamheden namen zo’n twee maanden in beslag.

Deel II 

Het tweede deel betrof de windvoorziening.In de balgenkamer achter het orgel bevindt zich de meest belangwekkende windvoorziening van europa:  
twaalf Schnitgerbalgen, zogenaamde spaanbalgen.

Slechts vier ervan konden worden gebruikt. De restauratie van de overige 8 balgen was zeer noodzakelijk en wenselijk om het orgel weer te kunnen treden en een stabielere windvoorziening te krijgen. Zoals in de inleiding al beschreven is deze restauratie in het jaar 2013 uitgevoerd, door de firma Flentrop uit Zaandam met de inzet van een aantal vrijwilligers. Deze werkzaamheden namen circa  5 maanden in beslag. De kosten van deze fase bedroegen rond de de € 60.000,=

Zie verder onder Nu en de toekomst